Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany ad 6

Czynniki, które miały wartość P mniejszą niż 0,25 dla analizy jednowymiarowej, zostały wprowadzone do modelu efektów mieszanych; te, które przyczyniły się mniej niż 10 procent do ogólnej zdolności modelu do przewidywania częstości występowania zakażeń rany, zostały kolejno wyeliminowane. Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Przypisanie i analiza 500 pacjentów w badaniu. Pacjentów, którzy się wycofali, uznano za nie zakażonych. Continue reading „Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany ad 6”

Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany ad 5

Pod koniec operacji 7-cm rozszerzony implant z politetrafluoroetylenu (Impra, International Polymer Engineering, Tempe, Ariz.) Został wprowadzony do tkanki podskórnej kilka centymetrów na bok i równolegle do nacięcia chirurgicznego. Siódmego dnia po zabiegu implant usunięto i oznaczono hydroksyprolinę i białko.18 W tej samej podgrupie mierzono podskórne napięcie tlenowe za pomocą czujnika tlenu w tkance (Licox Medical Systems, Greenvale, NY) umieszczonego podskórnie, fizjologiczny tonik wypełniony solą fizjologiczną umieszczony w bocznym górnym ramieniu.19 Pomiary rozpoczęto tak szybko, jak to było możliwe po indukcji znieczulenia i kontynuowano w wyznaczonym stężeniu tlenu podczas operacji i przez dwie godziny po zabiegu. W podgrupie 24 pacjentów (12 na grupę) w jednym ośrodku mierzono napięcie tlenu w mięśniach podczas operacji. Elektrodę tlenową wprowadzono do czworogłowego uda z igłą o średnicy 0,35 mm i wprowadzono do mięśnia mm na raz20. W każdym z 200 punktów pomiarowych rejestrowano napięcie tlenu w tkance. Continue reading „Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany ad 5”

Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany czesc 4

System oceny w badaniu skuteczności zapobiegania zakażeniom szpitalnym (SENIC) w Centrach Kontroli i Prewencji Chorób przypisuje jeden punkt dla każdego z następujących czynników: trzy lub więcej podstawowych diagnoz w momencie wypisu, operacja trwająca dwie lub więcej godzin, miejsce operacji brzusznej oraz obecność zakażonej lub zakażonej rany.1 Zmodyfikowaliśmy system nieco w stosunku do pierwotnej formy, wykorzystując liczbę diagnoz przy przyjęciu, a nie przy wypisie. National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS) przewiduje ryzyko na podstawie rodzaju operacji, oceny stanu fizycznego w skali opracowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Anestezjologów (na podstawie której przedoperacyjny wynik wskazuje, że pacjent jest zdrowy i wynik 5 wskazuje, że pacjent jest krytycznie chory) i czas trwania operacji.16 W obu skalach wyższe wyniki wskazują na większe ryzyko infekcji. Wyniki określono przed operacją i randomizacją. Śródoperacyjne temperatury rdzenia mierzono w dystalnym odcinku przełyku (Mon-a-Therm, Mallinckrodt Anesthesiology Products, St. Louis). Continue reading „Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany czesc 4”

Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany cd

Stężenia zostały następnie przywrócone do poprzedniego poziomu, gdy tylko zostanie uznane za bezpieczne przez anestezjologa. Podczas pierwszych dwóch godzin regeneracji tlen o określonym stężeniu był podawany za pomocą niekryjącej się maski (AirCare, Apotheus Laboratories, Lubbock, Tex.), Która była uszczelniona na twarzy pacjenta i połączona z zaworem z rozdzielaczem i mieszalnikiem tlenu. Pacjenci w obu grupach terapeutycznych wdychali następnie powietrze z otoczenia, chyba że dodatkowy tlen był wymagany do utrzymania nasycenia oksyhemoglobiny o ponad 92 procent. Anestezjolodzy, którzy opiekowali się pacjentami, zdawali sobie sprawę z przydzielonych im zadań terapeutycznych. Jednak tarcze tekturowe zostały umieszczone nad przepływomierzami i odpowiednimi monitorami, aby uniemożliwić zespołowi chirurgicznemu określenie frakcji zainspirowanego tlenu. Continue reading „Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany cd”

Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy czesc 4

Recenzenci wydarzeń nie zostali poinformowani o przydzieleniu pacjentów do grupy badanej, ale nie było możliwe usunięcie z dokumentacji medycznej wszystkich odniesień do wyników przedoperacyjnych testu. Jednak recenzenci wydarzenia podali podsumowanie każdego zdarzenia medycznego, nie wspominając o obecności lub braku przedoperacyjnych wyników badań medycznych i laboratoryjnych. To podsumowanie zostało następnie zmienione w zamaskowany sposób przez jednego z dwóch badaczy (obaj byli internistami, a żaden z nich nie był recenzentem wydarzeń), którzy dokonali oceny klinicznej, czy badanie przedoperacyjne prawdopodobnie miało wpływ (i jaki mechanizm ) prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia lub jego nasilenia oraz to, czy w przypadku zdarzeń pooperacyjnych istnieje prawdopodobna zależność między zdarzeniem a operacją zaćmy. Zdarzenia medyczne, które miały miejsce w dniu operacji przed wypisem uznano za związane z wykonywaniem operacji. Analiza statystyczna
Pierwotna analiza zdarzeń została przeprowadzona na zasadzie zamiaru leczenia. Continue reading „Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy czesc 4”

Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy cd

Pacjenci poddawani zabiegowi chirurgicznemu w drugim oku nie kwalifikowali się do badania, jeśli operacja miała być wykonana w ciągu 28 dni po operacji w pierwszym oku. Randomizacja była stratyfikowana w zależności od centrum klinicznego, wieku (w dekadach) i stanu zdrowia, o czym informowali pacjenci (uczciwy, dobry, bardzo dobry lub doskonały w porównaniu z biednym) i była przeprowadzana w blokach po cztery. Zaplanowane operacje dla pacjentów w danym wieku i kategorii stanu zdrowia zostały losowo przydzielone do jednej z dwóch grup badawczych, dopóki dwie operacje nie zostały przydzielone do każdej z dwóch grup, kończąc blok czterech. Randomizacja była przeprowadzana przez komputer w momencie rejestracji w każdym ośrodku. Reprezentatywność i zwroty
Reprezentatywność zarejestrowanych pacjentów została oceniona przez porównanie ich ryzyka powikłań okołooperacyjnych (według klasyfikacji American Society of Anesthesiologists [ASA] 11) z ryzykiem wśród pacjentów, którzy potencjalnie kwalifikowali się, ale nie zostali zaproszeni do udziału w badaniu (z powodu duża liczba operacji usunięcia zaćmy, które zabraniają rejestracji wszystkich kwalifikujących się pacjentów) w okresie jednego miesiąca w każdym z dwóch lat rejestracji. Continue reading „Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy cd”

Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy ad

Wielu lekarzy nie uważało, że testy są konieczne, ale mimo to je zamówili ze względu na wymogi instytucjonalne, obawy dotyczące opieki medycznej lub przekonanie, że inny lekarz chciał je wykonać. Szacujemy, że bezpośredni koszt Medicare rutynowych badań medycznych przed operacją usunięcia zaćmy wynosi 150 milionów USD rocznie. Z powodu zmienności w zamówionych testach i niepewności co do skuteczności takich badań, przeprowadziliśmy prospektywne, randomizowane badanie kliniczne, aby ocenić, czy rutynowe badanie medyczne przed operacją zaćmy zmniejsza częstość powikłań w okresie okołooperacyjnym. Metody
Pacjenci i procedury medyczne
Badanie zostało zaprojektowane jako duże badanie z kilkoma kryteriami wykluczenia i łatwymi do oszacowania głównymi wynikami. Uczestniczyło dziewięć ośrodków klinicznych. Continue reading „Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy ad”

Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy

Rutynowe przedoperacyjne badania medyczne są zwykle wykonywane u pacjentów, u których planuje się operację zaćmy, chociaż wartość takich badań jest niepewna. Przeprowadziliśmy badanie, aby ustalić, czy rutynowe badania pomagają zmniejszyć częstość występowania śródoperacyjnych i pooperacyjnych powikłań medycznych. Metody
Losowo przypisaliśmy 19.557 planowych operacji usunięcia zaćmy u 18 189 pacjentów w dziewięciu ośrodkach, poprzedzonych lub nie poprzedzonych standardową baterią testów medycznych (elektrokardiografia, pełna morfologia krwi i pomiar poziomu elektrolitów w surowicy, azotu mocznikowego, kreatyniny i glukozy), oprócz historii i badania fizykalnego. Rejestrowano niekorzystne zdarzenia i interwencje medyczne w dniu operacji i podczas siedmiu dni po operacji.
Wyniki
Wyniki leczenia oceniono na 9408 pacjentach, u których wykonano 9626 operacji usunięcia zaćmy, które nie zostały poprzedzone rutynowymi testami, a na 9411 pacjentach poddanych 9624 operacjom, które poprzedziły rutynowe badania. Continue reading „Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy”

Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany ad 8

Pooperacyjne podawanie tlenu przez konwencjonalną maskę wprowadza niewielki lub dodatkowy koszt, ponieważ praktycznie wszyscy pacjenci otrzymują trochę tlenu po operacji. Zgłoszona wcześniej analiza podgrupowa 30 pacjentów wykazała, że uzupełniający tlen nie pogorszył funkcji płuc ani nie spowodował niedowładu, co wykazały radiogramy klatki piersiowej lub skany tomograficzne komputerowe.29 Inna analiza podgrupy 231 pacjentów wykazała, że uzupełniający tlen zmniejszył o połowę częstość występowania pooperacyjnych nudności i wymiotów. .30 Tworzenie się blizn wymaga hydroksylacji reszt proliny i lizyny.31 Hydroksylazy prolilowe i lizylowe, które katalizują tę reakcję, wymagają tlenu jako substratu.31 Jednak stała Michaelisa-Mentena dla tlenu hydroksylazy prolilowej wynosi 20 do 25 mm Hg. W związku z tym hydroksylacja kolagenu proliny będzie stosunkowo niewrażliwa na ciśnienie parcjalne tlenu w zmierzonym zakresie wartości podskórnego napięcia tlenowego. To, że stopień odkładania się kolagenu (tworzenie blizny) i czas usuwania zszywek były podobne w naszych dwóch grupach badawczych, jest zgodne z tą teorią i sugeruje, że leczenie bez infekcji nie zostało poprawione przez dodatkowy tlen. Continue reading „Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany ad 8”

Suplementacja witaminy E i zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka ad

Głównym rezultatem było połączenie zawału mięśnia sercowego, udaru i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wtórne wyniki obejmowały zgon z dowolnej przyczyny, hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub zastoinową niewydolność serca, rewaskularyzację lub amputację kończyn, powikłania cukrzycy i raka. Badanie miało również na celu ocenę wpływu inhibitora konwertazy angiotensyny, ramiprylu, na częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych. Po blisko 4,5-letnim okresie obserwacji gromadzenie danych dotyczących chorób sercowo-naczyniowych zostało zatrzymane w kwietniu 1999 r. Na podstawie wyników niezależnej komisji monitorującej dane i bezpieczeństwa, że badanie jednoznacznie wykazało korzyści stosowania ramiprilu i brak działania witaminy E w przypadku zdarzeń sercowo-naczyniowych. Continue reading „Suplementacja witaminy E i zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka ad”