Suplementacja witaminy E i zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka cd

Podstawowa charakterystyka pacjentów. Charakterystykę 9541 pacjentów przedstawiono w Tabeli 1. Stopień zgodności z przydzielonym schematem był wysoki w trakcie całego badania. Odsetek pacjentów przyjmujących witaminę E w grupach odpowiednio witaminy E i placebo wynosił 94,2% i 1,0% w ciągu roku, 93,3% i 1,7% w ciągu dwóch lat, 91,3% i 2,0% w ciągu trzech lat, 90,2% i 2,7 procent w ciągu czterech lat, a 89,2 procent i 3,4 procent na ostatniej wizycie. Pierwotne wyniki sercowo-naczyniowe i zgony z dowolnej przyczyny
Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania pierwotnego wyniku i zgonów z dowolnej przyczyny. Rycina 1. Rycina 1. Estymaty Kaplan-Meier dotyczące wpływu witaminy E na wyniki złożone z niekrytycznego zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Względne ryzyko wyniku złożonego w grupie witaminy E w porównaniu z grupą placebo wyniosło 1,05 (przedział ufności 95%, 0,95 do 1,16, P = 0,33).
Rycina 2. Rycina 2. Estymaty Kaplan-Meier dotyczące wpływu witaminy E na występowanie zawału mięśnia sercowego (panel A) i udaru mózgu (panel B). Względne ryzyko zawału mięśnia sercowego w grupie otrzymującej witaminę E w porównaniu z grupą placebo wyniosło 1,02 (95% przedział ufności, 0,90 do 1,15, P = 0,74), a względne ryzyko udaru wynosi 1,17 (95% przedział ufności, 0,95 do 1,42; P = 0,13).
Rycina 3. Rycina 3. Kaplan-Meier Oszacuje wpływ witaminy E na występowanie śmierci z dowolnej przyczyny. Względne ryzyko w grupie witaminy E w porównaniu z grupą placebo wynosiło 1,00 (przedział ufności 95%, 0,89 do 1,13, P = 0,99).
Łącznie 772 z 4761 pacjentów, którym przypisano witaminę E (16,2 procent) i 739 z 4780, którzy zostali przydzieleni do grupy placebo (15,5 procent), miało pierwotne zdarzenie sercowo-naczyniowe (względne ryzyko, 1,05, przedział ufności 95%, 0,95 do 1,16; P = 0,33) (Tabela 2 i Figura 1). Nie było istotnych różnic między grupami pod względem liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych (342 w grupie z witaminą E vs. 328 w grupie placebo, ryzyko względne, 1,05), zawałów mięśnia sercowego (532 vs. 524, ryzyko względne, 1,02) , zgony z powodu choroby niedokrwiennej serca (287 vs. 277, ryzyko względne, 1,06) lub udary (209 vs. 180, ryzyko względne, 1,17) (wykres 2 i wykres 3). Całkowita liczba zgonów była podobna w obu grupach (535 vs 537, ryzyko względne 1,00). Witamina E nie miała istotnego wpływu na pierwotny wynik u pacjentów otrzymujących ramipryl (338 zdarzeń wśród osób otrzymujących witaminę E i 313 zdarzeń wśród osób otrzymujących placebo, względne ryzyko, 1,08) lub wśród pacjentów, którzy nie byli otrzymywanie ramiprilu (odpowiednio 421 i 405 zdarzeń, względne ryzyko, 1,05).
Wtórne efekty sercowo-naczyniowe i łączone
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania wtórnych i innych wyników. Nie było różnic między pacjentami przypisanymi do witaminy E a tymi, którym przypisano placebo w liczbie hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej (586 vs. 569, ryzyko względne, 1,04), hospitalizacji z powodu niewydolności serca (160 w porównaniu z 144, ryzyko względne, 1,12) lub rewaskularyzacje lub amputacje kończyn (848 vs
[więcej w: lamiwudyna, bezbarwny gaz o ostrej woni, wysiękowe zapalenie opłucnej ]
[patrz też: tasiemiec bąblowiec, olx pińczów, zdrovita nowy tomysl ]