Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy cd

Pacjenci poddawani zabiegowi chirurgicznemu w drugim oku nie kwalifikowali się do badania, jeśli operacja miała być wykonana w ciągu 28 dni po operacji w pierwszym oku. Randomizacja była stratyfikowana w zależności od centrum klinicznego, wieku (w dekadach) i stanu zdrowia, o czym informowali pacjenci (uczciwy, dobry, bardzo dobry lub doskonały w porównaniu z biednym) i była przeprowadzana w blokach po cztery. Zaplanowane operacje dla pacjentów w danym wieku i kategorii stanu zdrowia zostały losowo przydzielone do jednej z dwóch grup badawczych, dopóki dwie operacje nie zostały przydzielone do każdej z dwóch grup, kończąc blok czterech. Randomizacja była przeprowadzana przez komputer w momencie rejestracji w każdym ośrodku. Reprezentatywność i zwroty
Reprezentatywność zarejestrowanych pacjentów została oceniona przez porównanie ich ryzyka powikłań okołooperacyjnych (według klasyfikacji American Society of Anesthesiologists [ASA] 11) z ryzykiem wśród pacjentów, którzy potencjalnie kwalifikowali się, ale nie zostali zaproszeni do udziału w badaniu (z powodu duża liczba operacji usunięcia zaćmy, które zabraniają rejestracji wszystkich kwalifikujących się pacjentów) w okresie jednego miesiąca w każdym z dwóch lat rejestracji. Klasyfikacja ryzyka według ASA oparta jest na ocenie stanu fizycznego pacjenta, od I (zdrowy) do V (kondycja). Status crossover został określony na podstawie informacji o przedoperacyjnych testach, które zostały zarejestrowane w tabeli chirurgicznej w dniu operacji. Crossover został uznany za kompletny, jeśli pacjent, którego działanie zostało losowo przypisane do grupy rutynowych badań, nie przeszedł żadnych testów lub odwrotnie, jeśli pacjent, którego operacja została przypisana do grupy bez badania, przeszedł wszystkie trzy standardowe badania przedoperacyjne. Crossover został uznany za częściowy, jeśli pacjent, którego operacja została przypisana do którejkolwiek grupy, przeszedł jeden lub dwa z trzech standardowych testów.
Gromadzenie danych i wyniki
Dane podstawowe i przedoperacyjne zebrano za pomocą standardowego kwestionariusza historii medycznej, wypełnionego przez pacjenta w chwili rejestracji, oraz krótkiej historii medycznej (w celu udokumentowania współistniejących chorób i leków), wypełnionej przez opiekę zdrowotną dostawca w czasie przedoperacyjnego badania lekarskiego. Śródoperacyjne zdarzenia i zabiegi medyczne rejestrowano na standardowej formie przez anestezjologa lub anestezjologa pielęgniarskiego. Dodatkowe dane z dnia operacji obejmowały czas zwolnienia (i przyczynę opóźnienia, jeśli takie wystąpiły), zarejestrowane przez członka personelu pielęgniarskiego. Informacje pooperacyjne (w tym późniejsze hospitalizacje, nieplanowane wizyty u lekarza lub zgon) zostały zebrane za pomocą standaryzowanego wywiadu telefonicznego pacjenta (lub członka rodziny, w przypadku śmierci) przeprowadzonego przez koordynatora badania tydzień po operacji.
Tabela 1. Tabela 1. Definicje zdarzeń niepożądanych. W tabeli wymieniono definicje zdarzeń niepożądanych zastosowanych w badaniu. Ilekroć odpowiedź na formularzu zbierania danych wskazywała, że zdarzenie miało miejsce, odpowiednia dokumentacja medyczna została sprawdzona przez dwóch badaczy (internisty i anestezjologa) w celu ustalenia, czy spełnia jedną z definicji badania zdarzenia niepożądanego
[przypisy: kalikreina, stolec owczy, cienki kał ]
[patrz też: tasiemiec bąblowiec, olx pińczów, zdrovita nowy tomysl ]