Wpływ inhibitora konwertazy angiotensyny, ramiprylu, na zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka ad

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą również zmniejszać ryzyko udaru, obniżając ciśnienie krwi i mogą zapobiegać komplikacjom związanym z cukrzycą.4 Hipotezy te wymagają bezpośredniego potwierdzenia w prospektywnych, randomizowanych badaniach klinicznych. Dlatego w populacji wysokiego ryzyka ocenialiśmy działanie inhibitora konwertazy angiotensyny, ramiprylu, w zapobieganiu pierwotnemu wynikowi, który był połączeniem śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru, a także każdego z nich. wynik oddzielnie. Wtórne wyniki obejmowały zgon z jakiejkolwiek przyczyny, konieczność rewaskularyzacji, hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub niewydolności serca i powikłania związane z cukrzycą. Inne wyniki obejmowały nasilenie dławicy piersiowej, niewydolność serca i rozwój cukrzycy.
Metody
Projekt badania
W podwójnie ślepej próbie oceny Wyniki leczenia profilaktyki z serca ( dwa na dwa ) oceniano ramipryl i witaminę E u 9541 pacjentów. W badaniu porównano niską dawkę ramiprilu (2,5 mg na dobę) z pełną dawką (10 mg na dobę) lub placebo; w każdej grupie było 244 pacjentów. Przedstawiono wyniki kontrolowanego placebo badania pełnej dawki ramiprilu. Efekty witaminy E są odnotowane na papierze towarzyszącym5. Projekt badania został już zgłoszony6; krótkie podsumowanie.
Pacjenci
Mężczyźni i kobiety w wieku co najmniej 55 lat kwalifikowali się do badania, jeśli mieli historię choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, choroby naczyń obwodowych lub cukrzycy oraz co najmniej jeden inny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego (nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu całkowitego, niski poziom stężenie cholesterolu w lipoproteinach o dużej gęstości, palenie papierosów lub udokumentowana mikroalbuminuria) .6 Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli niewydolność serca, byli znani z niskiej frakcji wyrzutowej (<0,40), przyjmowali inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę lub witaminę E , miał niekontrolowane nadciśnienie lub jawną nefropatię, lub miał zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu w ciągu czterech tygodni przed rozpoczęciem badania. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
W tym dużym badaniu niepraktyczne było mierzenie czynności lewej komory u wszystkich pacjentów. Zamiast tego, echokardiogramy uzyskano w trzech ośrodkach u 496 pacjentów, którzy zostali włączeni do badania substytucyjnego. Spośród tych pacjentów 2,6% miało frakcję wyrzutową poniżej 0,40. Kolejny przegląd schematów randomizowanych pacjentów wykazał, że funkcję komory oceniano przed randomizacją w 5193. Tylko 421 tych pacjentów (8,1 procent) miało niską frakcję wyrzutową, a żadna nie miała niewydolności serca przed randomizacją. Przeprowadziliśmy oddzielną analizę 4772 pacjentów, u których udokumentowano prawidłową frakcję wyrzutową.
Wszyscy 10 576 kwalifikujących się pacjentów uczestniczyli w fazie docierania, w której otrzymywali 2,5 mg ramiprylu doustnie raz na dobę przez 7 do 10 dni, a następnie porównywali placebo przez 10 do 14 dni. W sumie 1035 pacjentów zostało następnie wyłączonych z randomizacji z powodu niezgodności (<80 procent podjętych tabletek), działań niepożądanych, nieprawidłowego stężenia kreatyniny w surowicy lub poziomu potasu lub wycofania zgody. Spośród 9541 pozostałych pacjentów, 4645 losowo przydzielono do otrzymywania 10 mg ramiprylu raz na dobę, 4652 losowo przydzielono do otrzymania pasującego placebo, a 244 losowo przydzielono do otrzymania niskiej dawki (2,5 mg na dzień) ramiprilu. [więcej w: pływający stolec przyczyny, hiperamonemię, pleuroskopia ] [patrz też: neorutin c, nervocalm opinie, tomasz pągowski wikipedia ]